Garnuszek pl

Interwencjonizm

rp_finanse6.jpgPolityka czynnego oddziaływania państwa kapitalistycznego na gospodarkę narodową; pierwotnie występował głównie w okresach wojen; od II wojny światowej stosowany jest w węższym lub szerszym zakresie we wszystkich państwach kapitalistycznych. Teoretyczne podstawy współczesnego i. ? z punktu widzenia burżuazyjnej teorii ekonomicznej ? stworzył J. M. Keynes (1883?1946). Podłożem i. są następujące tezy: w warunkach znacznej koncentracji i wysokiego stopnia monopolizacji produkcji zasady ?laissez faireyzmu utraciły swą aktualność; układ sił społecznych, znaczny rozwój l wzrost siły związków zawodowych oraz istnienie państw socjalistycznych stwarza konieczność prowadzenia polityki tzw. ?pełnego zatrudnienia” i czuwania nad kształtowaniem podziału dochodu narodowego; zadania te może zrealizować jedynie państwo. W celu zapewnienia ?pełnego zatrudnienia” państwo powinno podejmować działalność inwestycyjną, szczególnie w okresach słabnącej koniunktury. Zadaniem inwestycji państwowych jest przeciwdziałanie spadkowi popytu na dobra kapitałowe, wzrostowi bezrobocia i związanemu z tym obniżeniu popytu na artykuły konsumpcyjne. Jednocześnie dąży się do tego, aby inwestycje państwowe nie powodowały wzrostu podaży, co groziłoby dalszym zakłóceniem równowagi rynkowej.

Najnowsze wpisy o finansach i biznesie:

Interwencjonizm
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Integracja gospodarcza
Next article
Inwestycja a gospodarka
About the author
related articles